Salgs- og leveringsbetingelser for konfAir a/s, Orebygårdvej 13, 7400, Herning, Cvr-nr. 10 54 32 74, i det følgende benævnt konfAir a/s, er gældende – og gælder forud for andre sådanne eller lignende betingelser fra en kunde - for alle ordrer med mindre fravigelse er udtrykkeligt skriftligt aftalt. Salgs- og leveringsbetingelserne kan ændres løbende og uden varsel.

Kunden erklærer at have læst og fuldt forstået samt accepteret disse salgs- og leveringsbetingelser.


1. ORDREBEKRÆFTELSE

Endelig aftale om salg og levering er først indgået når konfAir a/s har bekræftet ordren skriftligt. Ordren er accepteret under forudsætning af varer, råvarer og lignende værende tilgængeligt. I tilfælde af uforudsete hændelser eller utilfredsstillende soliditetsoplysninger på kunden opstået henholdsvis fremkommet efter ordrens accept, da vil konfAir a/s være berettiget til ansvarsfrit at annullere enhver ordre eller kræve fuldt dækkende bankgaranti. Annullering af ordrer fra kunden kan ikke accepteres med mindre andet er skriftligt aftalt og accepteret af konfAir a/s i hvert enkelt tilfælde.


2. LEVERINGSBETINGELSE

ICC Incoterms 2000 ex works Herning (forretningsadresse for konfAir a/s), Danmark, med mindre andet undtagelsesvist efter konkret aftale fremgår af ordrebekræftelsen. konfAir a/s kan efter omstændighederne konkret bistå med at arrangere og afsende varer, hvis dette er skriftligt aftalt og accepteret af konfAir a/s i hvert enkelt tilfælde og altid for kundens regning.


3. LEVERINGSTID OG FORSINKELSE

Leveringstiden fremgår af ordrebekræftelsen. konfAir a/s har ret til at udskyde leveringsfristen i 14 dage og skal straks en sådan udskydelse bliver relevant skriftligt underrette kunden herom. I tilfælde af force majeure jf. dog nedenfor kan leveringen udskydes, indtil hindringen ophører, og sædvanlig handel og transport er muliggjort.


4. PRISER

Alle priser er i danske kroner DKK og eksklusive moms. Der tages forbehold for ændringer i toldafgifter og forbrugsskatter af enhver art samt valutaudsving, der således kan pålægges priserne frem til levering. konfAir a/s skal uden ugrundet ophold
give skriftlig meddelelse herom overfor kunden.


5. BETALING, RENTEBEREGNING OG MORA

Købesummen forfalder til betaling – med mindre andet er skriftligt aftalt: Senest fjorten dage efter faktura dato. Efter forfaldstid beregnes ved manglende betaling 1,5 % per måned i rente. Betaler kunden ikke, finder den til enhver tid gældende inkassolovgivning anvendelse i øvrigt. konfAir a/s kan ved skriftlig meddelelse ansvarsfrit udskyde levering af eller hæve ordrer, såfremt kunden er i restance med betaling for tidligere leverancer. konfAir a/s tager forbehold for at hæve ordren, såfremt der ikke betales rettidigt. Ethvert økonomisk tab konfAir a/s lider herved skal erstattes fuldt af kunden.


6. EJENDOMSFORBEHOLD

Alle varer forbliver konfAir a/s´s ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud. Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler kunden.


7. REKLAMATION OG BEFØJELSER

Reklamation skal ske skriftligt og være dokumenteret modtaget hos konfAir a/s senest 8 dage efter varens levering eller – ved forsinkelse – forventet levering. Ved ikke-synlige skader skal reklamation ske på lignende måde senest 8 dage efter, at manglen ved grundig undersøgelse kunne være konstateret - dog ikke mere end 3 måneder fra levering. Der kan alene ske ophævelse for de konkret forsinkede eller mangelfulde varer i en ordre. Udebliver eller forsinkes i øvrigt en del af ordren eller er en del af ordren
mangelfuld kan der alene ske ophævelse heraf. Enhver reklamation skal være specifik, dokumenteret og præcis angive reklamationens indhold. Returnering kan ikke ske uden forudgående skriftlig accept af konfAir a/s.


8. ANSVARSFRIHED (FORCE MAJEURE)

konfAir a/s er ikke ansvarlig overfor kunden, når følgende ikke-udtømmende force majeure lignende omstændigheder indtræder efter ordrebekræftelsen og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen: krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed, mangler eller forsinkelse ved levering fra underleverandører eller når disse er ramt af nærværende omstændigheder i øvrigt, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner, edb-vira eller andre omstændigheder, som konfAir a/s ikke er direkte herre over. I dette tilfælde er konfAir a/s berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt ansvarsfrit annullere aftalen helt eller delvist. Medfører ovenstående, at levering udskydes i mere end 6 måneder kan kunden frit og uden ansvar annullere ordren.


9. ANSVARSBEGRÆNSNING

konfAir a/s er i enhver lovlig aftalt henseende inklusiv vedrørende produktansvar ikke ansvarlig for direkte som indirekte driftstab eller tab i øvrigt. Ved ophævelse kan der således alene maksimalt ske tilbagebetaling af den erlagte betaling for den forsinkede eller mangelfulde del af ordren.


10. VÆRNETING OG LOVVALG

Aftalen er underlagt dansk ret undtagen de til enhver tid gældende international privatretlige regler. Den internationale Købelov (CISG) skal ikke finde anvendelse. Som værneting er aftalt den til konfAir a/s hovedkontor nærmeste og relevante byret i Danmark. Enhver tvist har konfAir a/s dog ret til at kræve løst ved voldgift ved Det Danske Voldgiftsinstitut eller Voldgiftsretten under det Internationale Handelskammer (ICC), hvor stedet skal være Danmark og processproget skal være dansk.

Salgs og leveringsbetingelser kan desuden hentes som PDF her: