konfAirs ESG Politik


 

I konfAir er vi specialiserede i at producere filtre til forskellige typer anlæg og brancher. Vores filtre bidrager og har bidraget til et sundt indendørs og udendørs miljø i over 50 år. Vi har stor ekspertise inden for både filtration og ventilation, og vi arbejder konstant mod at skabe mere bæredygtige løsninger. Vi ønsker at gøre en forskel hvor det er muligt for både miljø og mennesker.

Vores ESG-politik dækker alle områder af vores organisation i konfAir, herunder vores produktionsprocesser i Litauen.

 

Vores tilgang

konfAirs fundament består af et værdisæt DANEFÆ. DANEFÆ består af 6 værdier, som til sammen sætter rammen for vores arbejde, og dermed også vores tilgang til ESG:
 

 • Dygtighed: Vi dygtiggør os ved at bygge vores viden på faglighed, og anvender den til at hjælpe andre til succes.
 • Ansvarlighed:  Vi påtager os vores ansvar for mennesker og miljø.
 • Nyskabende: Vi står forrest for at fremme bæredygtige forandringer både internt og eksternt.
 • Engagement: Vi er initiativrige på den bæredygtige dagsorden.
 • Fleksibilitet: Vi er fleksible i at tilpasse os de bedste løsninger.
 • Ærlighed:  Vi er åbne og ærlige, og italesætter ikke noget bedre end det er.

 

Vores metode

KonfAir er en international spiller, både i takt med vores produktion i LIT, men også i takt med vores tætte samarbejde med vores kunder og leverandører. Derfor vil vores metode tage udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål nr. 17; Partnerskaber.

Dette skyldes at vi tror på, at den forandring, som skal ske, skal og kan kun ske på tværs af værdikæder. Dermed ikke sagt at vi ikke vil arbejde på vores egne metoder og udledninger, men der hvor vi virkelige kan flytte noget er igennem vores påvirkning på kunder, og ikke mindst vores leverandører.
 

 • Vi skal bidrage til at vores kunder vælger de produkter, som har det laveste eCO2 aftryk, samtidige med at det sikrer de bedste driftsbetingelser, for at sikre mindst muligt energiforbrug, uden at det går på kompromis med den bedste sikring af vores miljø.
   
 • Vi skal bidrage til at vores leverandører udvikler bedre produkter i relation til eCO2 udledning, energiforbrug og levetid. Samtidige med at de bidrager positivt igennem deres køb og drift. Hvilke krav vi stiller til vores leverandører, er angivet i vores Code of Conduct.

Derfor arbejder vi på at skabe Awareness, i en branche hvor pris vægter tung, samt underbygge vores allerede tætte samarbejde, så vi sammen kan skabe tværgående bæredygtige løsninger, til gavn for hele værdikæden, miljøet og mennesker.

Dette skal også bidrage til, at minimere risikoen for, at forbedringstiltag et sted, ikke bidrager negativt et andet sted i værdikæden.

 

På samme måde som forandringerne i værdikæden kræver samarbejde på tværs, kræver det også samarbejde på tværs af vores interne medarbejder processer, når vi skal skabe vores interne forandringer. Herved har vi udover vores fokus på det 17. mål, også ladet konfAirs medarbejdere udpeget fire mål, som enkle medarbejdergrupper skal stå for at drive.

 

De 4 nuværende mål er:

 • Mål 3: Sundhed og trivsel
 • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
 • Mål 15: Livet på land

Hvordan vi arbejder med disse mål, vil blive uddybet under de områder; Environmental, Social og Goverance, som de hver især.

Konkret hvilke resulterer vores arbejde med ESG udmunder sig i, vil blive præsentere årligt i vores ESG-rapport.
 

 

Environmental

En bæredygtig fremtid kalder på bæredygtig produktion, hvilket vi i konfAir vil gøre vores bedste for løbende at efterleve i højere og højere grad.

Gennem vores værdisæt kan virksomhedens miljøtilgang defineres på denne måde:
 

 • Dygtighed: Vi opbygger og anvender viden til at dygtiggøre os i miljømæssige hensyn.
 • Ansvarlighed: Vi tager ansvar for at begrænse miljømæssigt negative effekter af vores produktion og produkter.
 • Nyskabende: Vi arbejder løbende på at skabe og fremme nye, bæredygtige løsninger.
 • Engagement: Vi er dedikerede og ønsker at gå forrest i den bæredygtige dagsorden.
 • Fleksibilitet: Vi er fleksible, når det gælder om at skabe bæredygtige tiltag.
 • Ærlighed: Vi er ærlige om vores bæredygtige arbejde, relaterede analyser og deres resultater.
   

For at understøtte vores forbedringsarbejde indenfor miljø, har vi valgt at arbejde ud fra følgende af FN’s 17 verdensmål:

 

Nr. 12. Ansvarligt forbrug og produktion:

Det er vores ansvar, som produktionsvirksomhed, at gøre hvad vi kan for skabe så en bæredygtig produktion, som muligt. Dette gør vi ved at undersøge vores forbrug i relation til både scope 1,2 og 3, for at identificere hvordan vi bedst kan bidrage til den grønne omstilling. Som tidligere nævnt er dette også relateret til Nr. 17. Partnerskaber, da vi ikke kan skabe en bæredygtig produktion uden samarbejde på tværs af vores værdikæde.

Der betyder at vi gør vores bedste for at reducere forbrug, både i relation til indkøb af vare, reducering af spild, genanvendelse, og affaldshåndtering.

Vi har begrænset forbrug af kemi, men det nødvendige vi anvender håndteres i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

Nr. 15. Livet på land:

Det er vores ansvar, som profitgivende virksomhed, at bidrage til fastholdelse af biodiversiteten på vores planet. Herved vil vi gerne give støtte til både mindre og større initiativer for at sikre bedre biodiversitet.

 

For at monitorere vores forbrug af naturens ressourcer, beregner vi vores samlede udledning pr. år af eCO2, som betyder, at vi inkluderer alle relevante drivhusgasser. Dette skal hjælpe os med at identificere hvordan vi bedst reducere vores negative påvirkninger. Vores moniteringsmetode bygger på Greenhouse Gas Protocol. Vi er dog bevidste om, at meget af vores data forsat bygger på tabelværdier, hvilket betyder at det kun kan anvendes som estimater, som kan hjælpe os i den rigtige retning. Løbende i takt med at eksakt data bliver tilgængeligt i vores værdikæde, vil validiteten af tallene stige.

Vores mål og resultater vil blive redegjort som en del af vores årlige ESG-rapport.

 

Vores produkters effekt

Vores mission er at fremme et ansvarligt miljø og et godt indeklima. Dette gøres igennem vores produkter. Vores filtrationsprodukter beskytter miljøet for skadelige partikler fra produktionsprocesser, mens vores ventilationsprodukter sikrer et godt indeklima på fabrikker, skoler og hospitaler med videre. Herved er hele formålet med vores produkter at bidrage positivt til miljø og sundhed. 

Derudover ønsker vi at bruge vores viden indenfor området til at rådgive vores kunder til det korrekte filter valg, som sikrer minimalt energiforbrug og så lang levetid på vores produkter som overhovedet muligt. Herved hjælper vi vores kunder med at reducere deres forbrug, og dermed deres negative effekt på omverdenen. Dette hænger igen sammen med verdensmål 17. Partnerskaber. Godt samarbejde er med til at give de mest bæredygtige løsninger.

Derfor udnytter vi vores interne udviklingsafdeling til at fokusere på produktudvikling i relation til at optimere levetid, effekt, ressourceforbrug, mulighed for genanvendelse og minimering af variationer i materiale, for dermed at øge mulighederne for korrekt afskaffelse og genanvendelse.
 

Social

konfAir har fokus på gode og sikre arbejdsvilkår for alle medarbejdere, samt gode sociale rammer både internt og ift. eksterne interessenter. De sociale rammer skal understøtte positive relationer og dialoger, foruden plads til diversitet i medarbejderstaben.
I relation til konfAirs værdisæt, DANEFÆ, har virksomheden følgende tilgang:

 

 • Dygtighed: Vi hjælper hinanden til succes både menneskeligt og fagligt.
 • Ansvarlighed: Vi modtager, udfører og afleverer opgaver respektfuldt.
 • Nyskabende: Vi bidrager positivt i forandringer.
 • Engagement: Vi er positivt involveret i samspillet med vores kollegaer.
 • Fleksibilitet: Vi er fleksible for, at man sikrer både sin egen og virksomhedens værdi på sigt.
 • Ærlighed: Vi siger vores ærlige mening på en respektfuld måde.

To af de verdensmål, vi arbejder ud fra, er også en del af konfAirs sociale tilgang:

 

Nr. 3: Sundhed og trivsel

Alle medarbejdere skal behandles med respekt og værdighed, og virksomheden vil hindre enhver form for mobning, trusler og mishandling.

Sociale aktiviteter er en del af hverdagen på konfAir. Virksomhedens personaleforening står ofte i spidsen for at organisere arrangementer både i huset og ude af huset. Og yderligere er der nedsat en personalegruppe til at stå i spidsen for fysiske aktiviteter i dagligdagen. Det bidrager til en følelse af sammenhørighed i organisationen. Vi afholder også løbende fælles kurser, der bl.a. omhandler samarbejde.

Mentaliteten hos konfAir er at have et åbent miljø, hvor alle kan sige deres meninger og har muligheden for at udvikle sig. Medarbejderne høres også gennem sporadiske trivsels- og diversitetsundersøgelser.

konfAir følger naturligvis lovgivningen i relation til arbejdsmiljø og sikkerhed. Virksomheden overholder desuden alle reglementer for sanitet, vedligehold af bygninger og lignende.
 

Nr. 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Som en del af verdensmålene bakker konfAir op om anstændigt arbejde og unge i beskæftigelse. Virksomheden følger reglerne i Dansk Industris overenskomst for bl.a. arbejdstid og løn, og konfAir tager elever ind i virksomheden samt samarbejder med studerende. Bl.a. har der været samarbejder med Aarhus Universitet, VIA University College m.m.

I konfAir ses diversitet blandt medarbejdere som en potentiel styrke, som tilsammen kan skabe de bedste forudsætninger for virksomheden. Beslutninger vedrørende en persons ansættelsesforhold baseres på evnen til at udføre arbejdsopgaverne og IKKE på en persons køn, nationalitet, politisk holdning, handicap med videre.

Virksomheden tolererer ikke diskrimination eller chikane af marginalgrupper, hverken internt eller hos vores leverandører.

  

Governance

konfAirs fundament bygger som nævnt på vores værdisæt DANEFÆ. Det betyder også, at det er grundlaget for vores ledelsesform og etik. Dette er gældende, når der tages beslutninger, som har effekt på interne og eksterne interessenter.
 

 • Dygtighed: Vi vil styrke medarbejderes kompetencer og bruge hinandens kompetencer internt.
 • Ansvarlighed: Vi møder enhver medarbejder med tillid og et ansvar at leve op til.
 • Nyskabende: Vi vil fremme nye idéer og tiltag i fællesskab.
 • Engagement: Vi vil fremme medarbejdernes engagement for en positiv dynamik i organisationen.
 • Fleksibilitet: Vi bakker op om en fleksibel organisering af medarbejderes opgaver.
 • Ærlighed: Vi har fokus på at skabe ærlige relationer både internt og eksternt.
   

Vores ledelsesform

Tilgangen til ledelse i konfAir er bygget op med øje for trivsel hos alle medarbejdere. Organisationen opererer med at lavhierakisk system, hvor alle har indflydelse på egen dagligdag grundet en stor grad af fleksibilitet og selvledelse. Dette er baseret på lighed, gennemsigtighed og plads til individuelle behov samt en høj grad af diversitet, for at danne det bedste grundlag for at alle medarbejdere trives og udvikler sig.

Dette bygger på en overbevisning om, at hvis medarbejdere bliver mødt med tillid og anstændighed, så har de de bedste forudsætninger for bringe deres evner og styrker ind i organisationen.

Formålet med dette er at skabe de bedste forhold for en bæredygtig fremtid i konfAir, hvor gode kræfter gerne vil blive i lang tid, samtidige at det bidrager til at den enkelte medarbejder kan leve et godt liv.

Dette betyder selvsagte også at konfAir påtager sig ansvar overfor medarbejderne ved følge alle relevante love, overenskomster og internationale konventioner. Alle medarbejdere får en skriftlig og lovlig kontrakt, der beskriver betingelserne for ansættelsen i et sprog, de kan forstå.

Alle medarbejdere har ret til at være medlem af en fagforening eller på anden vis organisere sig.

 

Gennemsigtighed

For at kunne understøtte konfAirs ledelsesform er det essentielt at der er en høj grad af gennemsigtighed i organisationen. Intern gennemsigtighed betyder bl.a. lydhørhed, dialog og åbenhed mellem medarbejdere og ledelsen.

Eksternt sørger konfAir for at bakke op om gode relationer med f.eks. kunder og leverandører samt afgive relevante informationer til alle interessenter.

 

Risikovurdering

Risikovurdering indgår i konfAir som en del af dagligdagen, både i relation til interne og eksterne risicis og muligheder. Derudover arbejder vi struktureret med at samle op på dette og uddanne vores kollegaer i relation til risikostyring.

Dette ruster konfAir på bedste vis at sikre, at vi ikke udøver en negativ effekt og at vi forsøger at gribe de muligheder, som findes i relation til vores påvirkning af omverdenen.

 

konfAirs effekt på omverdenen

Som led i vores arbejde med verdensmålene er vi meget bevidste om, hvilke effekter vores valg har, både i relation til vores påvirkning af vores værdikæde, men også generelt. Herved forsøger vi på bedst muligvis at involvere og rådføre os med de interessenter, som har effekt af vores aktiviteter. Dette inkluderer indvirkning på kultur, miljø, naturressourcer, landområde, infrastruktur og andre faktorer, som er vigtige for at indfri rettigheder for lokalsamfund og dyreliv, inklusiv deres sundhed og levevilkår.